Info


Enigma kerndeel
Eelco Dijkstra, René Franquinet, Ronald Leijtens, Hans Reinders

Enigma keuzethema's
Eelco Dijkstra, René Franquinet, Piet Geelen, Ronald Leijtens, Hans Reinders 

Enigma interactieve modules
realisatie: Scala MediaDe auteurs hebben ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de auteurs wenden.


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de de uitgever.


omslag boek
Contact

Enigma Online

Coehoornsingel 6
7201 AB Zutphen

0575 54 94 51

info@enigma-online.nl